LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12131905
tin tức sự kiên
Kế hoạch duy trì, mở rộng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý Khu Nam năm 2017

KẾ HOẠCH

Duy trì, mở rộng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý Khu Nam năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL TCVN  ISO 9001:2008) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, Ban Quản lý Khu Nam xây dựng Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý Khu Nam năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 Tiếp tục tổ chức triển khai, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN  ISO 9001:2008 đối với các bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết Ban Quản lý Khu Nam; chuẩn hóa các quy trình TTHC, bảo đảm các hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian theo quy định; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Đảm bảo áp dụng HTQLCL TCVN  ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc tại Ban Quản lý Khu Nam một cách khoa học, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của Ban; phù hợp với tình hình thực tế hoạt động, tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp Lãnh đạo Ban điều hành kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết TTHC tại Ban Quản lý Khu Nam.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi áp dụng

Duy trì và mở rộng áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam đã được công bố và chưa được công bố (đính kèm danh mục).

2. Kinh phí thực hiện

 

STT

Nội dung

Mức chi, hỗ trợ/1 năm

Căn cứ pháp lý

1

Chi cho hoạt động thuê tổ chức tư vấn

25.000.000 đồng

Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC

2

Chi hoạt động do cơ quan thực hiện xây dựng mở rộng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

40.000.000 đồng

3

Chi cho hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

15.000.000 đồng

Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC

Tổng

80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)

 3. Nhiệm vụ, phân công thực hiện và tiến độ hoàn thành

3.1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2017.

- Chủ trì: Lãnh đạo Ban.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng, các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2017.

3.2. Phổ biến và hoàn thiện bộ tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 (chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2017, sổ tay chất lượng..)

- Chủ trì: Lãnh đạo Ban.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.3. Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO

- Chủ trì: Lãnh đạo Ban.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

3.4. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung danh mục các TTHC thuộc các lĩnh vực Quy hoạch -  Xây dựng, Đất đai - Môi trường, Kế hoạch -  Đầu tư, Khiếu nại – Tố cáo và ban hành Quyết định công bố HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho các TTHC thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu Nam giải quyết khi có quyết định công bố của Ủy ban nhân dân Thành phố; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu Nam.

- Chủ trì: Lãnh đạo Ban.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng, Các phòng chuyên môn

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.5. Khảo sát, đánh giá sự thỏa mãn của khách hành đối với công tác giải quyết TTHC tại Ban Quản lý Khu Nam bằng phiếu khảo sát ý kiến.

- Chủ trì: Lãnh đạo Ban.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.6. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý vào HTQLCL ISO 9001:2008 để áp dụng trong thời gian chậm nhất là 03 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

- Chủ trì: Lãnh đạo Ban.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.7. Lập dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2018

- Chủ trì: Lãnh đạo Ban.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2017.

3.8. Tổ chức đánh giá nội bộ nhằm đánh giá sự phù hợp so với yêu cầu của tiêu chuẩn, thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa những nguyên nhân không phù hợp.

- Chủ trì: Lãnh đạo Ban.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng, các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

Đính kèm Kế hoạch số: 19/KH-BQLKN

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn