LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12037693
tin tức sự kiên
Công tác cải cách hành chính năm 2015 tại Ban Quản lý Khu Nam

                                                                           BÁO CÁO
                 Công tác cải cách hành chính năm 2015 tại Ban Quản lý Khu Nam


Thực hiện Công văn số 545/SNV-CCHC ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính hàng năm. Ban Quản lý Khu Nam thực hiện báo cáo tình hình cải cách hành chính năm 2015, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1.    Về kế hoạch cải cách hành chính
Nhìn chung, công tác cải cách hành chính từ đầu năm 2015 đến nay, Ban Quản lý Khu Nam tiếp tục theo dõi, quán triệt, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015; Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình Cải cách hành chính Thành phố giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2015; Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố; Thông báo 273/TB-VPCP ngày 11/8/2015 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính Phủ; Công văn số 5674/UBND-CCHC ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính Phủ.
Để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 đạt hiệu quả, Ban Quản lý Khu Nam ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành, triển khai việc thực hiện, tổ chức xây dựng và ban hành Kế hoạch số 03/KH-BQLKN ngày 21 tháng 01 năm 2015 về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015, Kế hoạch số 02/KH-BQLKN ngày 19 tháng 01 năm 2015 về triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, Kế hoạch số 13/KH-BQLKN ngày 30/3/2015 về kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát TTHC tại Ban Quản lý Khu Nam, Kế hoạch số 23/KH-BQLKN ngày 16/06/2015 của Ban Quản lý Khu Nam về kế hoạch cải cách thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Nam năm 2015, Kế hoạch số 28/KH-BQLKN ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ban Quản lý Khu Nam về kế hoạch truyền thông cải cách thủ tục hành chính năm 2015, kiện toàn Ban Chỉ Đạo Cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu Nam theo Quyết định số 43/QĐ-BQLKN ngày 27 tháng 5 năm 2015, thành lập Tổ Kiểm tra khảo sát theo Quyết định số 27/QĐ-BQLKN ngày 02/4/2015; Báo cáo số 68/BC-BQLKN ngày 31/8/2015 về công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2015 tại Ban Quản lý Khu Nam; Báo cáo số 87/BC-BQLKN ngày 22/10/2015 về đề nghị được tặng bằng khen của UBND Thành phố vì đã có thành tích tốt trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008; Công văn số1342/BQLKN-VP ngày 27/10/2015 về việc góp ý để hoàn thiện hệ thống ISO đang áp dụng ở Văn phòng UBND Thành phố; Báo cáo số 95/BC-BQLKN ngày 06/11/2015 về báo cáo kết quả thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Ban Quản lý Khu Nam năm 2015; Báo cáo số 99/BC-BQLKN ngày 17/11/2015 về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Ban Quản lý Khu Nam; Báo cáo số 100/BC-BQLKN ngày 18/11/2015.

đính kèm nội dung văn bản số:  103/BC-BQLKN

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn