LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12131506
tin tức sự kiên
Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016


Thực hiện Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 7034/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2016,

Ban Quản lý Khu Nam xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 tại cơ quan như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-   Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Quản lý Khu Nam, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của Thành phố với 7 chương trình đột phá.

-   Tạo điều kiện đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian và kinh phí của người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

-   Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các phòng ban chuyên môn; đồng thời các phòng ban chuyên môn thường xuyên rà soát, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục kịp thời.

-   Xây dựng cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

-   Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của Thành phố.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình Cải cách hành chính Thành phố giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 6084/QD-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quyết định số 7034/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2016.

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 6084/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ; Tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất về công tác cải cách hành các phòng ban chuyên môn để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục kịp thời.

- Đẩy mạnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan; kịp thời tìm ra những mô hình, cách làm hay để nhân rộng; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Đính kèm nội dung văn bản số: 06 /KH-BQLKN

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn