LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12033499
tin tức sự kiên
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM

1.      Cải cách thể chế

Ban Quản lý Khu Nam đã thường xuyên rà soát đánh giá chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, nhân sự; góp ý sửa đổi, bổ sung các quyết định, quy chế… đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Trong công tác rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung các quyết định, quy chế.... tập trung góp ý cụ thể, có đối chiếu, trích dẫn căn cứ pháp luật; trao đổi thêm với sở - ngành có liên quan về những nội dung chưa rõ và đối chiếu với công tác thực tiễn tại cơ quan.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cập nhật các quy định pháp luật mới; hoàn thiện các quy định, thủ tục hành chính, chính sách thu hút đầu tư. Tăng cường cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

2.      Cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên tiến hành rà soát các quy định, thủ tục hành chính để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính. Chủ động sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy trình xử lý hồ sơ nội bộ theo tiêu chí có phân bố thời gian giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; sở - ngành - đối với các hồ sơ liên thông.

Nâng cao chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ 01 cửa, đảm bảo đúng thành phần; rà soát tiến độ giải quyết hồ sơ. Khắc phục triệt để việc giải quyết hồ sơ trễ hạn. Ngoài ra, Lãnh đạo Ban cũng chỉ đạo các chuyên viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình; tận tình hướng dẫn các thủ tục hành chính; nghiêm cấm hành vi làm sai quy trình xử lý hồ sơ; yêu cầu chủ đầu tư các hồ sơ ngoài bộ thủ tục hành chính.

Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính; địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân; Quy chế tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Lịch tiếp xúc đối thoại trực tiếp với công dân của Lãnh đạo Ban để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện các công tác tại Ban và thực hiện quyền giám sát. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý, tham mưu công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Bảo đảm các ý kiến của công dân, chủ đầu tư được tiếp nhận, trả lời và giải quyết thỏa đáng, tránh khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

3.      Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Ban Quản lý Khu Nam thường xuyên rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; biên chế, nhân sự, phân công phân nhiệm cán bộ, công chức, chủ động kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự theo nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng, phân công rành mạch, bộ máy gọn nhẹ, giải quyết nhanh công việc của tổ chức và công dân.

Tổ kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án, kịp thời báo cáo đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc cho Chủ đầu tư ; đồng thời đề xuất xử lý theo quy định các vi phạm của chủ đầu tư. Tập trung kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là nội dung đền bù giải phóng mặt bằng để phân loại các dự án chậm tiến độ, không khả thi và có những đề xuất tương thích.

4.      Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; “Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị” giai đoạn 2011-2015 của thành phố; “Kế hoạch số 53/KH-TU ngày 17/5/2013 của Thành ủy về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Rà soát, đánh giá, bổ sung, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 – 2013.

Thường xuyên tự rà soát, kiểm tra nội bộ, nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức, kiểm soát được các đầu mối công việc trong nội bộ các cơ quan hành chính để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

5.      Cải cách tài chính công

Ban Quản lý Khu Nam thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Bộ phận Kế toán kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm để báo cáo lãnh đạo Ban bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ và bộ ngành trung ương, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

6.      Hiện đại hóa nền hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý; chuẩn hóa công sở hành chính đáp ứng yêu cầu hoạt động; trang bị phương tiện làm việc, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp.

Rà soát, nâng cấp mạng công nghệ thông tin nội bộ và xử lý hồ sơ một cửa. Xây dựng cơ sở vật chất để kết nối hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin với Ủy ban nhân dân thành phố với các sở, ngành, quận huyện. Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được chuẩn hoá theo quy trình ISO. Tổ chức sắp xếp hồ sơ lưu trữ khoa học, hợp lý nhằm phục vụ công tác tốt hơn.

Công bố công khai số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của lãnh đạo để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục, các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn